STATUT
AKADEMII PIŁKARSKIEJ „ CZARNI KRAKÓW”
W Krakowie

  

Rozdział I

Nazwa, siedziba władz, charakter prawny, barwy, teren działania.

§1

Klub nosi nazwę Akademia Piłkarska „CZARNI KRAKÓW”.

Skrót: AP CZARNI KRAKÓW zwany dalej Klubem.

§2

Siedziba Klubu znajduje się w Krakowie.

§3

Terenem działania jest województwo małopolskie.

§4

Klub jest stowarzyszeniem i posiada osobowość prawną. Działa w oparciu o przepisy ustawy o sporcie oraz prawa o stowarzyszeniach.

§5

Barwami Klubu są kolory: czarny i złoty.

§6

Klub używa pieczęci z napisem Akademia Piłkarska „CZARNI KRAKÓW” oraz pieczątki podłużnej z nazwą Stowarzyszenia i jego adresem.

§7

Klub może być członkiem Okręgowych Związków Sportowych i podporządkowuje się przepisom, regulaminom oraz zarządzeniom tych Związków.

§8

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia działalności Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz zlecać wykonywanie ekspertyz i opracowań specjalistom.

 

Rozdział II

Cel i środki działania.

§9

AP „CZARNI KRAKÓW” prowadzi wśród mieszkańców województwa małopolskiego działalność sportową oraz organizuje wychowanie fizyczne, stwarza swym członkom ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, odpowiednie warunki do uprawiania wychowania fizycznego i sportu w oparciu o bazę klubu.

§10

Dla osiągnięcia tego celu AP „CZARNI KRAKÓW”:

 1. organizuje i prowadzi sekcje piłki nożnej,
 2. organizuje szkolenia sportowe w postaci treningów, kursów i innych zajęć,
 3. organizuje zawody i imprezy sportowe, a także bierze udział w imprezach
  i zawodach organizowanych przez powołane do tego organizacje,
 4. propaguje zdrowy tryb życia poprzez sport oraz prowadzi pracę wychowawczą wśród swoich członków,
 5. kształtuje pozytywne cechy charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo
  w realizacji zadań sportowych Stowarzyszenia,
 6. zapewnia odpowiednie warunki do uprawiania wychowania fizycznego i sportu poprzez pozyskiwanie środków finansowych, trenerów i instruktorów, urządzeń sportowych i sprzętu,
 7. przeciwdziała patologiom społecznym.

§11

Przy AP „CZARNI KRAKÓW” działa Rada Patronacka (Rada Sponsorów), której celem jest organizacyjne i materialne wsparcie Klubu.

§12

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i działaczy oraz pomocy rodziców i członków wspierających.

 

Rozdział III

Członkowie Klubu – prawa i obowiązki.

§13

Klub posiada:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.

§14

Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna o ile:

 1. wniesie do Zarządu Klubu pisemną deklarację,
 2. wpłaci wpisowe ustalone przez Klub Sportowy,
 3. zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu.

Członkiem zwyczajnym może być również młodzież niepełnoletnia, za zgodą ustawowych przedstawicieli.

§15

Członkiem wspierającym może być osoba prawna deklarująca pomoc (zwłaszcza finansową) w realizacji celów Klubu o ile:

 1. wniesie do Zarządu Klubu pisemną deklarację,
 2. złoży oświadczenie o zakresie deklarowanej pomocy dla Klubu,
 3. zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu.

§16

Członek honorowy:

 1. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona.
 2. Nadawanie godności honorowego członka następuje na wniosek Zarządu Klubu, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.
 3. Członek honorowy zwolniony jest od wszelkich świadczeń na rzecz Klubu
  i korzysta ze wszystkich praw członkowskich.

§17

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do władz Klubu, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 2 i 3 „Prawo o stowarzyszeniach”,
 2. uczestniczyć w zebraniach klubu i jego sekcji
 3. nosić strój o barwach klubu,
 4. poddawać ocenie działalność klubu i jego władz, a także wysuwać postulaty
  i wnioski wobec władz klubu,
 5. korzystać z urządzeń klubu i jego sprzętu w granicach obowiązujących regulaminów i uchwał zarządu,
 6. reprezentować barwy Klubu w zawodach i imprezach sportowych.

§18

Członkowie wspierający  i honorowi mają prawo:

 1. korzystania z urządzeń Klubu w granicach regulaminów oraz uchwał zarządu,
 2. korzystania z wszelkich ulg i ułatwień przyznanych im przez Zarząd Klubu,
 3. uczestniczenia w Walnych Zebraniach Klubu z głosem doradczym.

§19

Do obowiązków członków zwyczajnych Klubu należy:

 1. branie czynnego udziału w pracach Klubu,
 2. przestrzeganie postanowień Statutu Klubu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
 3. regularne płacenie składek członkowskich,
 4. ochrona własności Klubu i walka z przejawami marnotrawstwa,
 5. godne reprezentowanie barw Klubu,
 6. propagowanie wychowania fizycznego, sportu oraz pozyskiwanie nowych członków.

§20

Członkowie wspierający i honorowi zobowiązani są :

 1. troszczyć się o dobro i rozwój Klubu,
 2. przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał władz Klubu
 3. brać czynny udział w działalności Klubu,
 4. spełniać zadeklarowane świadczenia nas rzecz Klubu.

§21

Członkowstwo Klubu ustaje na skutek:

 1. śmierci,
 2. wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Klubu,
 3. wykluczenia z Klubu decyzją Zarządu, które może nastąpić w przypadku:
 4. działania na szkodę Klubu,
 5. nieprzestrzegania postanowień Statutu i regulaminów,
 6. nie opłacania składek członkowskich przez okres 6 miesięcy.

Od uchwał Zarządu Klubu w przedmiocie wykluczenia z Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Klubu w terminie 30 dni za pośrednictwem Zarządu Klubu.

 

Rozdział IV

Władze Klubu.

§22

Władzami klubu są:

 1. Walne Zebranie,
 2. Zarząd Klubu,
 3. Komisja Rewizyjna.

Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania.

§23

Walne Zebranie jest naczelnym organem Klubu. Zbiera się przynajmniej raz na rok. Członkowie Klubu biorą udział w Walnym Zebraniu bezpośrednio lub za pośrednictwem swych przedstawicieli.

§24

Walne Zebrania mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.

§25

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. wybór władz Klubu,
 2. rozpatrywanie działalności organów (władz) Klubu i udzielanie im absolutorium,
 3. uchwalanie zmian w Statucie Klubu,
 4. uchwalanie planów działalności klubu i zaleceń dla władz Klubu oraz zatwierdzenia budżetu Klubu,
 5. podejmowanie uchwał o nabyciu i zbyciu nieruchomości,
 6. podejmowaniu uchwał o rozwiązaniu Klubu,
 7. nadawanie tytułu Członka Honorowego Klubu,
 8. podejmowanie decyzji o innych sprawach wniesionych przez władze Klubu.

§26

Uchwały Walnego zebrania zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 50% członków uprawnionych do głosowania, za wyjątkiem uchwał
w sprawach:

 1. nadania lub pozbawienia godności członka honorowego,
 2. zmiany Statutu,
 3. rozwiązania Klubu,

które wymagają większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej 50% członków uprawnionych do głosowania.

§27

Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane:

 1. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 2. na pisemne żądanie przynajmniej 1/3 liczby członków,
 3. na polecenie organu rejestracyjnego.

Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania mogą być wyłącznie sprawy, do których załatwienia zostało ono zwołane.

Nadzwyczajne Walne Zebranie winna być zwołane w terminie 14 dni od daty wystąpienia o jego zwołanie.

§28

Walne zebranie Członków odbywa się w I terminie przy obecności co najmniej 50% członków uprawnionych do głosowania, w II terminie większość ta nie obowiązuje.

§29

Zarząd Klubu jest organem wykonawczym i kierującym działalnością Klubu.

§30

Zarząd Klubu składa się z 5-8 osób wybieranych przez Walne Zebranie na okres 4 lat spośród członków obecnych na Walnym Zebraniu.

§31

Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie na zebraniu konstytucyjnym Prezydium Zarządu Klubu oraz dokonują podziału funkcji.

§32

Do kompetencji Zarządu Klubu należy:

 1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
 2. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu,
 3. ustalanie okresowych planów działalności i preliminarzy budżetowych,
 4. ustalanie regulaminów i wszelkich przepisów dotyczących działalności Klubu,
 5. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Klubu do innych stowarzyszeń sportowych.
 6. Ustalanie corocznie wysokości składek członkowskich,
 7. Powoływanie sekcji sportowych Klubu i ustalanie dla nich regulaminów.

Posiedzenie Zarządu odbywa się co najmniej raz na 2 miesiące. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu.

§33

Zarządowi Klubu przysługuje prawo dobrania do swego grona członków Zarządu, w przypadku rezygnacji poszczególnych członków, w liczbie nie przekraczającej 1/3 Zarządu. Zarząd Klubu może dobrać do swego grona osoby nie będące członkami Klubu lecz będące jego sponsorami.

§34

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Klubu. Składa się z 3-ech członków i jest wybierana przez Walne Zebranie  na okres 4 lat.

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, lub w stosunku podległości z tytułu zatrudnienia,
 2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej,
 3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów.

§35

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności Klubu, w tym kontrola opłacania składek członkowskich, oraz wpisowego,
 2. składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu o gospodarce Klubu i stawiania Walnemu zebraniu wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 3. inicjowanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz na kwartał. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej dwóch członków składu komisji.

§36

Komisja Rewizyjna może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 jej składu. Zmiany te muszą być zatwierdzone na najbliższym Walnym Zebraniu.

 

Rozdział V

Dochody i majątek Klubu

§37

Majątek Klubu stanowią: nieruchomości, ruchomości, wierzytelności i środki finansowe.

§38

Na dochody Klubu składają się:

 1. składki członkowskie,
 2. dotacje z jednostek samorządowych,
 3. darowizny,
 4. dochody z imprez sportowych,
 5. dochody z wynajmowania obiektów sportowych,
 6. inne wpływy.

Cały dochód przeznacza się na działalność statutową.

§39

 1. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku nieruchomego oraz zaciągania innych zobowiązań upoważniony jest Zarząd Klubu.
 2. Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch upoważnionych członków Zarządu.
 3. Zabrania się:
 4. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „ osobami bliskimi”,
 5. przekazywania majątku Klubu na rzecz członków Klubu, członków organów Klubu lub pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 6. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
 7. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§40

Akademia Piłkarska ”CZARNI KRAKÓW” może prowadzić działalność gospodarczą.

 

Rozdział VI

Zmiany Statutu i rozwiązanie Klubu

§41

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie w obecności co najmniej połowy liczby upoważnionych do głosowania.

§42

Uchwała o rozwiązaniu się stowarzyszenia określa sposób likwidacji i cel na jaki zostanie przeznaczony majątek stowarzyszenia.

§43

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy prawa o stowarzyszeniach oraz przepisy ustawy o sporcie.

§44

Statut niniejszy został uchwalony przez Zebranie Założycielskie AP „CZARNI KRAKÓW” w Krakowie w dniu 30.01.2016 roku.

 

Przewodnicząca Zebrania Założycielskiego

Karolina Mocio