REGULAMIN AKADEMII PIŁKARSKIEJ CZARNI KRAKÓW

Regulamin jest wewnętrznym spisem praw i obowiązków uczestników oraz ich opiekunów na cały okres pobytu w Akademii Piłkarskiej CZARNI KRAKÓW (APC). Wszelkie zmiany oraz modyfikacje należą tylko i wyłącznie do Zarządu Klubu APC.

1. Prawa i obowiązki zawodnika:

 • uczestniczenie we wszelkich wydarzeniach sportowych organizowanych lub inicjowanych przez APC,
 • uczestniczenie w zajęciach dodatkowych organizowanych przez APC,
 • korzystanie ze sprzętu sportowego, w tym ze strojów sportowych, znajdujących się na wyposażeniu APC,
 • korzystanie z materiałów szkoleniowych oraz materiałów dodatkowych,
 • korzystanie z obiektów sportowych w terminach wyznaczonych jako zajęcia przez APC,
 • godne reprezentowanie APC w trakcie zajęć treningowych oraz pozostałych imprez sportowych,
 • dbanie o sprzęt sportowy, w tym o odzież należącą do APC,
 • okazywanie szacunku, zasad fair play oraz dobrego wychowania w czasie wszelkich zajęć organizowanych w APC oraz poza nią,
 • należyte dbanie o wyznaczone miejsca treningowe (unikanie zaśmiecania, dewastacji itp),
 • zgłaszanie wszelkich problemów zdrowotnych trenerom lub członkom zarządu APC,
 • zgłaszanie członkom zarządu APC innych problemów związanych z zajęciami lub innymi sytuacjami mającymi bezpośredni lub pośredni wpływ na działanie APC,
 • uczestniczenie we wszystkich akcjach marketingowych i promocyjnych inicjowanych przez APC,
 • doskonalenie elementów piłkarskich poznanych na treningu również w czasie wolnym od zajęć,
 • pomoc trenerowi prowadzącemu w rozstawianiu i składaniu sprzętu sportowego na zajęciach treningowych,
 • wykonywanie tylko i wyłącznie poleceń trenera prowadzącego zarówno na zajęciach treningowych jak i podczas zwodów sportowych i wszystkich wyjazdów organizowanych przez APC,
 • poszanowanie sprzętu, który zawodnik otrzymuje, który jest własnością APC – po zakończeniu treningu/meczu, zawodnik APC, powinien zwrócić sprzęt trenerowi, z wyjątkiem sprzętu, za który rodzic/opiekun poniósł całkowity koszt zakupu,
 • regularne uczestniczenie w treningach i innych zajęciach dodatkowych organizowanych przez APC – zawodnik, który opuści 2 treningi w ciągu tygodnia z przyczyn nieusprawiedliwionych, może nie być brany przez trenerów pod uwagę przy ustalaniu kadry meczowej na dane spotkanie ligowe lub turniej,
 • spożywanie podczas zajęć treningowych oraz zawodów sportowych jedynie niegazowanej wody mineralnej lub napojów izotonicznych

2. Obowiązki rodzica/opiekuna:

 • należyte zachowanie na zajęciach prowadzonych w APC,
 • okazywanie szacunku trenerom, zawodnikom i innych osobom związanymi z Akademią Piłkarską CZARNI KRAKÓW (brak ingerencji w zajęcia, nie wywieranie presji na dzieciach, trenerach, sędziach oraz używanie odpowiedniego słownictwa),
 • opłacanie do każdego 5 dnia miesiąca składki za zajęcia sportowe, a także terminowe uiszczanie opłat dodatkowych (za dodatkowe zajęcia, konsultacje, turnieje, koszty związane
  z wyjazdami/zakwaterowaniem/wyżywieniem itp),
 • informowanie o stanie zdrowia dziecka,
 • informowanie o wszelkich problemach wychowawczych,
 • należyte dbanie o przygotowanie dziecka do zajęć (sprzęt, ubiór, punktualność),
 • przyprowadzenia zawodnika na zajęcia treningowe oraz odebranie go po zajęciach – trener prowadzący bierze odpowiedzialność za zawodnika tylko w czasie zajęć sportowych (treningi, mecze, turnieje sportowe, obozy), natomiast nie odpowiada za zawodnika w drodze z domu i do domu,
 • przebywanie w czasie zawodów sportowych oraz treningów tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych (trybuny obiektu sportowego lub inne wyznaczone miejsce do kibicowania),
 • informowanie o nieobecnościach na zajęciach, pokrycie kosztów spowodowanych umyślnym zniszczeniem przez zawodnika sprzętu sportowego należącego do APC lub wynajmowanego przez klub obiektu sportowego, oraz wszystkich zniszczeń jakich dokona zawodnik podczas obozów, turniejów wyjazdowych i innych meczów z udziałem AP CZARNI KRAKÓW,
 • uczestniczenie w organizowanych przez APC zebraniach i warsztatach dla rodziców – przypadku niemożności uczestniczenia w zebraniu rodzic/opiekun zobowiązany jest do kontaktu z prowadzącym trenerem lub osobą z Zarządu APC,
 • wszelkie kwestie związane z organizacją treningów, obozów oraz innych zajęć dodatkowych a także wyjazdów na sparingi i turnieje pozostają w wyłącznych kompetencjach trenerów i zarządu AP CZARNI KRAKÓW.
 • treningi w APC oraz inne zajęcia dodatkowe, w tym obozy treningowe, wyjazdy na turnieje i sparingi, są zamknięta dla rodziców/opiekunów. Ewentualne odstępstwo od tej reguły możliwe jest jedynie po uprzednim powiadomieniu i uzyskaniu zgody od trenera

3. Postanowienia końcowe:

 • Akademia Piłkarska CZARNI KRAKÓW zastrzega sobie zmiany w regulaminie, po uprzednim powiadomieniu rodziców/opiekunów zawodników.
 • nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do usunięcia z APC,
 • raz na kwartał, trener lub zarząd APC zwołuje zebranie z rodzicami w celu przedstawienia wyników sportowych oraz omówienia spraw bieżących, wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin rozstrzygać będzie trener drużyny.